REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „SALSA SIEMPRE”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o Prawach konsumenta.
 2. W związku z rejestracją i założeniem Konta na stronie https://online.salsasiempre.pl i/lub korzystaniem z usług, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że otrzymał niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, przeczytał i zrozumiał jego treść, akceptuje go i zobowiązuje się go przestrzegać. 
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „Salsa Siempre”, prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sklepu dostępnego on-line na stronie internetowej https://online.salsasiempre.pl prowadzonego przez Rafał Rosiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Rosiak Studio Tańca „Salsa Siempre”, ul. Ząbkowicka 12g/3, 60-166 Poznań, NIP: 7732066120 (zwany dalej jako: „Sklep”).
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w formie papierowej w siedzibie szkoły tańca Salsa Siempre przy ul. Święty Marcin 24 lub w formie elektronicznej, na stronie internetowe https://online.salsasiempre.pl. Regulamin dostępny jest w formacie pdf., który umożliwia jego utrwalenie na dysku urządzenia Użytkownika oraz wielokrotne odtwarzanie.  

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sprzedawca, Salsa Siempre – nazwa handlowa firmy zarządzającej Sklepem;
 2. Administrator – Rafał Rosiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Rosiak Studio Tańca „Salsa Siempre”, ul. Ząbkowicka 12g/3, 60-166 Poznań, NIP: 7732066120   spółka Mistry z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wójtowskiej 16, 61- 654 Poznań wpisana do z którą można się kontaktować pod adresem e-mail sklep@salsasiempre.pl będący właścicielem Sklepu;
 3. Sklep, Sklep internetowy – internetowa platforma umożliwiająca Użytkownikom dokonywanie zakupów oraz przeglądania ofert kursów, zajęć indywidualnych, pakietów lekcji dostępny pod adresem www.online.salsasiempre.pl
 4. Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają̨ zdolność́ prawną, a która dokonuje lub zamierza złożyć Zamówienie, zawrzeć́ umowę̨ sprzedaży lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę̨ Sklepu. 
 5. Konsument – Klient, osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej dot. zakupu produktu  w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą. 
 6. Produkt – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w Sklepie internetowym. 
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość́ za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 8. Zamówienie – oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi). 
 9. Konto – część Sklepu dostępna dla Użytkownika po dokonaniu rejestracji oraz po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań, w składać Zamówienia, zawierać Umowę Sprzedaży ramach Sklepu;
 10. Cennik – zestawienie ustalanych przez Sklep opłat  za Produkty, w tym usługi świadczone w ramach Sklepu; 
 11. Transakcja – każda płatność dokonywana za pośrednictwem Sklepu oraz Blue Media;
 12. Dzień roboczy – każdy dzień́ od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. usługa – zajęcia taneczne,  lekcje indywidulane, pakiet lekcji, będący przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

§ 3 Postanowienia wstępne

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest posiadanie urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w przeglądarkę internetową. W ramach Sklepu możliwe jest założenie Konta.  
 2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z możliwością korzystania ze Sklepu, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży Produktów pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą na warunkach przewidzianych w Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Warunkiem skutecznego założenia Konta w  ramach Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami. Użytkownik jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzednim przed rozpoczęciem korzystania z Sklepu, w tym założeniem Konta. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia przedmiotowego Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Sklepu.
 4. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą̨ naruszać́ dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. 
 5. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży Produktu zostanie wystawiony dokument sprzedaży – paragon lub na życzenie Klienta faktura. 

§ 4 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz innych warunków usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zmiana, o której mowa powyżej staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników posiadających Konto o niniejszych zmianach drogą mailową, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w momencie zakładania Konta, z jednoczesną publikacją informacji o zmianie na stronie internetowej Sklepu. 
 3. Na warunkach przewidzianych powyżej dla zmiany Regulaminu, mogą być zmieniane pozostałe dokumenty związane z warunkami świadczenia usług przez Sklep.

§ 5 Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, w tym w szczególności zdolność do zawierania prawnie wiążących Umów sprzedaży.
 2. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż usługi świadczone w ramach Sklepu są oparte na działaniu sieci Web, co może wiązać się z ewentualnymi przerwami w dostępie do Sklepu, spowodowanymi w szczególności awariami, konserwacją sieci czy strony Internetowej, w tym wynikającymi z wprowadzania niezbędnych zmian i ulepszeń. Salsa Siempre nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przerwą dostępu do Sklepu. Salsa Siempre nie ponosi odpowiedzialności również za ewentualne przerwy w działaniu stron współpracujących z Sklepem, w tym za system płatności Blue Media.
 3. Salsa Siempre nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie usług w ramach Sklepu będące wynikiem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności zdarzenie o charakterze naturalnym, np. trzęsienie ziemi, powódź, huragan, akt zbrojny, w tym też m.in. akt terrorystyczny, epidemia, działania władzy publicznej, w tym nakazy władzy publicznej przybierające postać normatywną przepisu prawa, zdarzenia mające postać gwałtownych, nagłych i przybierających dużą skalę protestów społecznych (strajki, manifestacje itd.).
 4. Salsa Siempre nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z Sklepu przez Użytkownika.

§ 6 Zamówienie

 1. Sklep internetowy realizuje zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów UE. Przy Zamówieniach z zagranicy – warunki wysyłki – w szczególności koszty i czas dostawy uzgadniane są̨ indywidualnie. 
 2. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać́ z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się̨ i akceptacji wszystkich postanowień́ niniejszego Regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w Sklepie i/lub przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia. Formularz Zamówienia nie zostanie przekazany do realizacji w razie niepotwierdzenia otrzymania Regulaminu i zapoznania się z jego treścią.  
 3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać́ 24 godz. na dobę̨ 7 dni w tygodniu. 
 4. Klient może złożyć́ Zamówienie przez wybór usługi oraz jej ilości.
 5. Klient po wybraniu usługi zostaje przekierowany do strony, gdzie podaje swoje dane osobowe i adresowe – wypełnia formularz zamówienia (zamówienie bez rejestracji) lub loguje się̨ na swoje Konto. Następnie Klient dokonuje wyboru płatności.
 6. Klient po dokonaniu płatności otrzyma wiadomość́ e-mail z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, które stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 7. Jeśli Klient składa zamówienie jako przedsiębiorca, zobowiązany w ramach Zamówienia wskazać dane firmowe (dane do faktury), tj. nazwę̨ firmy, adres siedziby i jego NIP.
 8. Realizacja Zamówienia (przygotowanie i wysyłka Produktów) przez Sprzedawcę̨ następuje: 
 1. a) po potwierdzeniu Zamówienia – jeżeli wybrano odbiór osobisty i płatność́ przy odbiorze;
  b) po otrzymaniu wpłaty na konto – w pozostałych przypadkach
 2. Termin realizacji Zamówienia w przypadku Produktów znajdujących się̨ w magazynie wynosi nie dłużej niż̇ 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków Zamówienia przekazywane są do realizacji w ciągu 24 godzin. W przypadku Produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu takiego zamówienia. 

§ 7  Ceny i formy płatności

 1. Podane w ofercie Sklepu ceny Produktów są̨ cenami w walucie polskiej i są̨ cenami brutto (zawierają̨ wymagane prawem podatki w tym podatek VAT). 
 2. Podane ceny Produktów nie obejmują̨ kosztów dostawy. 
 3. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia Zamówienia. 
 4. Sklep przewiduje następujące formy płatności za złożone i zaakceptowane Zamówienia:
  1. płatność́ gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym – zamówione produkty należy odebrać́ w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie szkoły Salsa Siempre; 
  2. system płatności on-line Blik oraz Szybkie przelewy- obsługiwany przez firmę̨ Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości), wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. System płatności realizuje płatności m.in. poprzez Szybkie Przelewy oraz BLIK.  
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć́ dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać́ dokonania przedpłaty w całości albo części. 
 6. Szczegółowe warunki płatności oraz zasady funkcjonowania platformy płatności Blue Media określone zostały w ogólnych warunkach dostępnych na stronie www.bluemedia.pl, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.
 7. Korzystając z Sklepu Użytkownik oświadcza, że zaakceptował warunki, o których mowa w ust. 7 powyżej i jest nimi związany. 

§ 8  Wysyłka Produktu

 1. Koszty dostawy ponosi Klient chyba, że opis oferty Produktu stanowi inaczej. 
 2. Klient w trakcie wypełniania interaktywnego formularza Zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu płatności i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zamówienia. 
 3. W przypadku wysyłki za granicę koszty wysyłki i termin dostawy są ustalane indywidualnie. 
 4. Zakupione Produkty wysyłane są przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi. 

§ 9 Logowanie/Zakładanie Konta 

 1. Użytkownicy są uprawnieni do założenia Konta. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Celem utworzenia Konta w Sklepie, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny (Kwestionariusz) dostępny w zakładce „zaloguj się”. W Kwestionariuszu Użytkownik zobowiązany jest podać e-mail, utworzyć hasło dostępu, podać swoje imię, nazwisko i numer telefonu, adres do doręczeń oraz zaznaczyć zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora do celów związanych z realizacją usług oferowanych przez Sklep i zaakceptować Regulamin. Fakultatywnie, Użytkownik może wyrazić także zgody marketingowe, tj. zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. Po dokonaniu aktywacji Konta, Użytkownik może zalogować się do Sklepu podając login w postaci adresu e-mail oraz hasło, podane w procesie rejestracji.
 3. Konto umożliwia dokonywanie zakupów i składanie Zamówień bez konieczności każdorazowo wypełnienia danych osobowych oraz danych adresowych do wysyłki. 
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Sklepu przez Użytkownika w przypadku naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w tym do usunięcia Konta, o ile działanie Użytkownika narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
 5. Użytkownik powinien dbać o odpowiednie zabezpieczenie danych dostępowych do Konta przed osobami nieuprawnionymi. 
 6. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Administratora o utracie lub kradzieży jego danych do logowania na Konto oraz o innych przypadkach niewłaściwego lub nieuprawnionego użycia jego danych niezwłocznie, celem dokonania odpowiednich czynności zablokowania Konta. Powyższe należy zgłosić Administratorowi na adres email: sklep@salsasiempre.pl z dokładnym oznaczeniem okoliczności utraty/kradzieży danych.
 7. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta.. 
 8. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość lub nieprawdziwość danych wskazanych przez Użytkowników.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administrator zapewnia Klientowi poufność informacji przekazywanych w ramach świadczonych usług, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe Klienta będą przechowywane i przetwarzane przez Salsa Siempre zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Salsa Siempre. W sprawie ochrony danych osobowych, Klient może skontaktować się z Salsa Siempre za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość e-mail wysyłaną pod adres: sklep@salsasiempre.pl
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
  • związanych z zawarciem i realizacją  Zamówienia, Umowy sprzedaży oraz świadczeniem usług zakupionych w ramach Sklepu, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klientów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);

  • zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Salsa Siempre, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • marketingu bezpośredniego usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  • statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Klientów,

  • optymalizacji procesów usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego usługi, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Sklepu, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
  • imię i nazwisko, nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny,

  • adres e-mail, numer telefonu, 

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • obowiązywania świadczenia usług na rzecz Klienta, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Salsa Siempre w związku z prowadzoną działalnością lubo

  • brony przed roszczeniami kierowanymi wobec Salsa Siempre na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

  • w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

  • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Salsa Siempre zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 6. Administrator korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jej imieniu, w zakresie: obsługi prawnej, obsługi informatycznej, obsługi reklamowej i marketingowej, utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej, wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta. 
 7. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Administrator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).
 9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i adresowych jak i danych oraz na ich umieszczenie w bazie danych Salsa Siempre, w celu objęcia go usługami, a także przekazywanie w/w danych Policji oraz innym uprawnionym podmiotom, w celu ich wykorzystania w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, a także do żądania ich poprawienia w celu aktualizacji lub wstrzymania przetwarzania tych danych. 
 11. Sklep zapewnia Użytkownikowi poufność informacji przekazywanych w ramach świadczonych usług, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, niniejszego Regulaminu oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług przez Sklep.

§ 11 Pomoc, reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług w ramach Sklepu, sprzedaży Produktów o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@salsasiempre.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Czas na rozpatrzenie reklamacji liczony jest wówczas od uzupełnienia bądź poprawienia danych.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana albo przypisany do Konta. 
 5. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług Sklepu na adres poczty e-mail: sklep@salsasiempre.pl
 6. Klienci i inne osoby mogą zgłaszać Administratorowi wszelkie wnioski, uwagi i pytania dotyczące działania Sklepu i świadczonych przez Sklep usług. Powyższe należy zgłaszać na adres e-mail:sklep@salsasiempre.pl
 7. Klienci pod adresem, o którym mowa w ust. 6 mogą zgłaszać również wszelkie awarie, czy usterki w działaniu Sklepu.
 8. Opis dodatkowych kwestii dotyczących działania Sklepu, w tym informacje, nowości, dostępne są pod adresem www.online.salsasiempre.pl
 9. Sklep wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów z konsumentami na drodze polubownej. Pomiot właściwy do rozstrzygania sporów, zostanie wskazany w odpowiedzi nieuwzględniającej reklamacji, stosowanie do przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 
 10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, związanych z działalnością Sklepu. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących usług internetowych, konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adresem poczty elektronicznej Salsa Siempre jest: biuro@salsasiempre.pl
 11. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni dnia otrzymania Zamówienia odstąpić od niego bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Klient będący konsumentem może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: sklep@salsasiempre.pl W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Salsa Siempre prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej, z którego przesłane zostało oświadczenie. Zwrot środków nastąpi w terminie 14 dni licząc od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. 
 12. Klient będący konsumentem przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ze względu na zakres Produktów dostępnych w Sklepie (dostęp do zakupionych lekcji jest możliwy z chwilą otrzymania dostępu do nich), wyraża on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Sklep przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient będący konsumentem jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Załączniki stanowią integralną część przedmiotowego Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, inne postanowienia pozostają w mocy. 
 4. Regulamin obowiązuje od 28/04/2020.

Załącznik do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Pobierz wzór formularza (wersja .doc oraz .pdf) – kliknij tutaj